Tag Archive for: NHP

Store mengder byggavfall fra små og mellomstore prosjekter

En kartlegging utført av Nomiko konkluderer med at minst 1/3 av byggavfallet i Norge stammer fra små og mellomstore bygge- og anleggsprosjekter. Dette er prosjekter som ikke omfattes av krav om avfallsplan og kildesortering på byggeplass. Til tross for dette viser kartleggingen at mesteparten av avfallet blir sortert.

Det er Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) som engasjerte Nomiko – Norsk Miljøkompetanse høsten 2017 for å få kartlagt hvilke typer og mengder avfall det er som kommer fra små og mellomstore prosjekter. Det har vært lite kunnskap om dette tidligere. SSB utarbeider bare statistikk for de totale byggavfallsmengder i Norge som viser at det oppstod 1,79 millioner tonn byggavfall i 2015.

Kartleggingen som nå er offentliggjort tar for seg prosjekter som ikke omfattes av plan- og bygningslovens krav om avfallsplan, sluttrapport og sluttrapportering. Det vil si rive- og rehabiliteringsprosjekter opp til 100 kvm (bruksareal) og nybygg og påbygg opp til 300 kvm.

Sverre Valde, som er daglig leder i Nomiko og som har vært prosjektleder for kartleggingen, sier at han er overrasket over at så mye som minst 1/3 av det totale byggavfallet kommer fra mindre bygge-, rive- og rehabiliteringsprosjekter. Videre viser Nomiko-rapporten at godt over halvparten av dette avfallet leveres inn til kommunale og interkommunale avfallsselskaper.

Det at kommunale avfallsselskaper mottar over 1/4 av byggavfallet som oppstår i Norge viser at landets miljøstasjoner spiller en viktig rolle får å sikre en miljømessig god håndtering av byggavfallet, særlig fra mindre prosjekter. Miljøstasjonene er ofte bemannet av kompetent personell som påser at avfallet blir riktig sortert ved levering. Det er nok en viktig faktor som bidrar til at 85 % av avfallet som leveres inn til disse mottakene blir sortert ut og levert som andre fraksjoner enn restavfall, avslutter Sverre Valde.

Rapporten kan lastes ned på www.byggemiljo.no

Nomiko kartlegger byggavfall fra små og mellomstore prosjekter

Avfall som oppstår fra små og mellomstore bygge- og anleggsprosjekter skal nå kartlegges bedre. Arbeidet skal ferdigstilles innen utgangen av året.

Det er lite kunnskap om hvilke avfallstyper og volum som oppstår fra små og mellomstore bygge-, rive- og rehabiliteringsprosjekter. Dette er prosjekter som ikke omfattes av kravet om avfallsplan, som for de større prosjektene, og det stilles derfor heller ikke krav om sluttrapport og sluttrapportering.

For å fremskaffe en bedre oversikt over dette avfallet utlyste Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) en konkurranse for å få kartlagt hvilke typer og mengder avfall det er som kommer fra små og mellomstore prosjekter. NHP  valgte Nomiko som leverandør

Sverre Valde, som er daglig leder i Nomiko og påtroppende prosjektleder for utredningen, sier at de er svært fornøyd og takknemlig for å ha blitt tildelt dette oppdraget, som de anser som viktig. Det er et stort behov for å få frem mer informasjon om hvilke typer avfall det er som kommer fra mindre prosjekter, blant annet for å kunne fastsette fremtidige rammebetingelser og nedstrømsløsninger. Som en ganske ny aktør med spisskompetanse innenfor byggavfall, er det selvsagt stas for oss i Nomiko å vinne denne konkurransen, hvor vi var en av fem tilbydere, avslutter Sverre Valde.

Nomiko skal etter planen ferdigstille arbeidet i en sluttrapport innen 10. desember 2017.