Tag Archive for: bygge- og anleggsbransjen

Store mengder plast fra bygge- og anleggsplasser havner i naturen

Dette prosjektet er også omtalt på Avfallsbransjen, Byggmesteren, Kretsløpet og Glass og Fasadeforeningen.

Norsk regelverk er tydelig på at forsøpling ikke skal forekomme. En kartlegging utført av Hold Norge Rent og Nomiko dokumenterer at store mengder plast fra bygge- og anleggsplasser likevel havner på avveie. For å redusere forsøplingen, må aktørene i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen ta plastforsøpling på alvor.

LAST NED SLUTTRAPPORTEN

Plast fra bygge- og anleggsplasser havner i naturen

Over en fjerdedel av total avfallsmengde i Norge kommer fra bygge- og anleggsvirksomhet (SSB, 2023). Det er godt dokumentert i tidligere kartlegginger at plast fra bygge- og anleggsplasser havner i naturen. Kildene til slik forsøpling har ikke blitt kartlagt før nå. Ifølge en pressemelding fra Hold Norge Rent og Nomiko viser deres ferske kartlegging av bygge- og anleggsplasser at strips og biter fra isolasjonsplater (EPS og XPS) er plastforsøplingen som oftest forekommer.

Kartleggingsprosjektet er finansiert med midler fra Handelens Miljøfond og utført av Hold Norge Rent og Nomiko. Prosjektet omfatter blant annet 20 besøk på bygge- og anleggsplasser, hvor typer og mengder plastforsøpling ble kartlagt, både innenfor og utenfor byggegjerdene.

Det ble funnet forsøpling på alle de besøkte bygge- og anleggsplassene. Årsaker til forsøplingen og hvilke materialer og produkter som lå på bakken ble kartlagt. Forsøplingsfunn av strips, EPS og XPS ble registrert på de fleste bygge- og anleggsplassene. I tillegg ble det funnet store mengder forsøpling av diverse elementer i hardplast, plastfolie og tobakksrelaterte produkter i tilknytning til bygge- og anleggsplassene. Dette kommer frem av sluttrapporten til prosjektet som nå er offentliggjort.

Foreslåtte tiltak for redusert plastforsøpling

Basert på besøkene på bygge- og anleggsplasser, og dialog med miljøansvarlige ved prosjektene, har Hold Norge Rent og Nomiko utarbeidet tiltak som anbefales for å redusere plastforsøplingen, og de mener at potensialet er stort.

– Avfallshåndtering og ryddighet er noe mange bygge- og anleggsprosjekter har rutiner på, men å redusere forsøpling havner ofte utenfor disse fokusområdene. Allerede i prosjekteringsfasen bør det planlegges for å unngå plastforsøpling. Forsøpling må inngå i risikovurdering av prosjektet og mengden plast som kommer inn på bygge- og anleggsområder, som engangsemballasje, bør reduseres. Dette sier Kristin Runde, prosjektleder hos Nomiko.

Besøkene i seg selv har også vist seg å ha effekt.

– Det at vi har besøkt ulike bygge- og anleggsplasser har gjort at aktørene har endret skalaen på hva de anser som forsøpling. Vi har sett flere plukke opp plast på bakken som de oppgir at de tidligere ikke hadde lagt merke til. Mye kan løses bare ved å øke bevisstheten rundt forsøplingen, avslutter John Harald Sand, prosjektleder for landforsøpling og kartlegging i Hold Norge Rent.

Sluttrapporten som inkluderer flere konkrete tiltak for å redusere plastforsøplingen er tilgjengelig her.

 

Fem tiltak for å redusere plastforsøpling på bygge- og anleggsplasser

a) Planlegg for å forhindre plastforsøpling i prosjekteringsfasen
b) Inkluder forsøpling i risikovurdering for prosjektet
c) Sett forsøpling på agendaen fra prosjektets start, etabler god ryddekultur og utfør jevnlige rydderunder
d) Inkluder forsøpling i avvikssystemet og ha jevnlig dialog med aktørene
e) Tilrettelegg for god avfallshåndtering

Tiltakene er nærmere beskrevet i sluttrapporten.

LAST NED SLUTTRAPPORTEN

Nytt prosjekt skal redusere plastforsøplingen fra bygge- og anleggsplasser

Dette prosjektet er også omtalt på Byggeindustrien (bygg.no), Byggmesteren, Avfallsbransjen og i Kretsløpet.

En pågående utredning skal fremskaffe ny informasjon om plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser og foreslå effektive tiltak som skal redusere forsøplingen.

For å øke bevisstheten rundt plastforsøpling i bygge- og anleggsbransjen, kartlegge hvilke plastfraksjoner som bidrar til forsøplingen samt vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes, samarbeider Hold Norge Rent og Nomiko – Norsk Miljøkompetanse nå om et prosjekt, skriver de i en felles pressemelding. Prosjektet finansieres med midler fra Handelens Miljøfond.

– Det er godt dokumentert av Hold Norge Rent at en betydelig del av plastforsøplingen i Norge stammer fra bygge- og anleggsplasser, men det har vært lite oppmerksomhet på dette. En kartlegging som Nomiko utførte i fjor, viser at halvparten av lederne på bygge- og anleggsplasser ikke ser på plastforsøpling som et problem. Like mange tar opp plastforsøpling på sine prosjekter sjeldnere enn ukentlig. Med andre ord er bevisstheten lav og potensialet for forbedringer stort, sier Sverre Valde, prosjektleder for kartleggingen og daglig leder i Nomiko.

En viktig del av prosjektet er å foreta kartlegginger på bygge- og anleggsplasser, med søkelys på hvilke tiltak mot forsøpling som er iverksatt og eventuelle erfaringer prosjektene har gjort seg. Det blir også foretatt visuelle undersøkelser av typer plastholdig avfall som ligger på bakken og som videre kan havne på avveier, i tillegg til områder og aktiviteter som kan være kilde til forsøpling. Områder både innenfor og utenfor byggegjerdet blir undersøkt.

I løpet av et par måneder vil Kristin Runde, rådgiver i Nomiko, og John Harald Sand, prosjektleder for landforsøpling og kartlegging i Hold Norge Rent, foreta over 20 besøk på bygge- og anleggsplasser.

– Vi er glade for at byggebransjen tar oss imot og lar oss besøke ulike prosjekter slik at vi sammen kan redusere plastforsøplingen. Besøkene avdekker blant annet at det må bli bedre kommunikasjon mellom de som river bygg og de som prosjekterer bygg. Det er riveentreprenørene som vet hvilke byggeelementer som blir problemfraksjoner den dagen materialer skal rives eller demonteres, sier Kristin Runde.

– Mange er flinke til å sørge for at større biter avfall kastes i container, og på den måten sendes til riktig sluttbehandling. Mindre biter og lettere elementer som kapp fra ledninger og rester av EPS og plastemballasje havner ofte på bakken før det blåser videre eller knuses ned i grunnen. Det at vi kommer på besøk virker å bevisstgjøre de vi prater med, ved at de oppdager potensiell plastforsøpling som de tidligere ikke har lagt merke til, avslutter John Harald Sand.

Sluttrapporten og forslag til tiltak vil offentliggjøres i starten av neste år.