Risikovurdering

Nomiko har utført risikovurderinger for private og offentlige avfallsselskaper.

Risikoanalysene omfatter:

  • sikkerhet (HMS)
  • miljø
  • materielle verdier

Vurdering av brann inngår i punktene over. For å foreta en grundig vurdering av brannrisiko, bør det utarbeides egne brannrisikovurderinger, noe Nomiko gjerne bistår med.

I samarbeid med det aktuelle avfallsselskapet har fareidentifikasjoner blitt kartlagt, og konsekvens og sannsynlighet for hver av disse har blitt vurdert. På grunnlag av vurderingene har Nomikos rådgivere lagt frem konkrete risikoreduserende tiltak og anbefalinger.