Revisjoner av avfallsmottak

Utført: Løpende prosjekter

Våre rådgivere har utført flere titalls revisjoner av avfallsmottak i hele landet. Kravene gitt i relevant regelverk, som avfallsforskriften, ADR og internkontrollforskriften, ligger til grunn for revisjonene.
Under revisjonene går vi igjennom relevant dokumentasjon som tillatelser og avtaler og sjekker disse opp mot avfallsmottakets skriftlige kvalitetssikringssystem.  Alle rutiner som omfatter mottakskontroll, deklarering, håndtering, sortering, emballering, merking og mellomlagring av avfall blir gjennomgått. Revisjonene inkluderer inspeksjon av mottaket for å se på hvordan oppgavene løses i praksis, hvordan og hvor avfallet lagres samt hvordan avfallet kalrgjøres for videre transport. Under revisjonene blir det oppsummert om det er avdekket, om revisjonsteamet har merknader til avfallmottakets rutiner eller forslag til forbedringer.
Etter revisjonen utarbeides det er revisjonsrapport som sendes til avfallsmottaket. Revisjonsrapporten oppsummerer revisjonsfunn, angir hva som må endres (iht. regelverk og tillatelser) samt forslag til forbedringer. Virksomheten kan benytte rapporten som et verktøy for videre arbeid med helse, miljø og sikkerhet.