Revisjon

Nomiko utfører revisjoner av avfallsmottak over hele landet. Revisjonsmøtene foregår fysisk eller over nett. Krav gitt i avtaler og regelverk ligger til grunn for revisjonene, som avfallsforskriften, transport av farlig gods (ADR) og internkontrollforskriften.

Under revisjonene går vi gjennom relevant dokumentasjon som tillatelser og avtaler og sjekker disse opp mot avfallsmottakets kvalitetssikringssystem og praksis. Rutiner som mottakskontroll, deklarering, håndtering, sortering, emballering, merking og mellomlagring av avfall blir gjennomgått. Det blir også foretatt inspeksjon av mottaket for å se hvordan oppgavene løses i praksis, hvordan og hvor avfallet lagres og hvordan avfallet klargjøres for videre transport. Nomiko har også foretatt flere revisjoner over Teams.

Etter revisjonen utarbeides det er revisjonsrapport som sendes til avfallsmottaket. Revisjonsrapporten oppsummerer revisjonsfunn, angir hva som må endres (iht. avtaler, regelverk og tillatelser) samt forslag til forbedringer. Virksomheten kan benytte rapporten som et verktøy for videre arbeid.