Utredning for NHP-nettverket om byggavfall

Nomiko gjennomførte høsten 2017 en landsomfattende kartlegging av byggavfall fra små og mellomstore bygge- og anleggsprosjekter for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP).

Dette er prosjekter som ikke omfattes av krav om avfallsplan og kildesortering på byggeplass. Til tross for dette viser kartleggingen at mesteparten av avfallet blir sortert. Det har vært lite kunnskap om dette avfallet tidligere. SSB utarbeider bare statistikk for de totale byggavfallsmengder i Norge som viser at det oppstod 1,79 millioner tonn byggavfall i 2015. Kartleggingen kunkluderer med at så mye som minst 1/3 av det totale byggavfallet kommer fra mindre bygge-, rive- og rehabiliteringsprosjekter. Videre viser Nomiko-rapporten at godt over halvparten av dette avfallet leveres inn til kommunale og interkommunale avfallsselskaper.

Det at kommunale avfallsselskaper mottar over 1/4 av byggavfallet som oppstår i Norge viser at landets miljøstasjoner spiller en viktig rolle får å sikre en miljømessig god håndtering av byggavfallet, særlig fra mindre prosjekter. Miljøstasjonene er ofte bemannet av kompetent personell som påser at avfallet blir riktig sortert ved levering. Det er nok en viktig faktor som bidrar til at 85 % av avfallet som leveres inn til disse mottakene blir sortert ut og levert som andre fraksjoner enn restavfall.

Rapporten kan lastes ned på www.byggemiljo.no